ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีมาชำระภาษีประจำปี 2562

ติดต่อได้ที่ 045811012