ข้อมูลทั่วไป

อาณาเขตตำบลจานใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อำเภอกันทรลักษ์ ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือติดกับตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศใต้ติดกับตำบลน้าอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันออกติดตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันตกติดตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลจานใหญ่ ตำบลจานใหญ่ ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านจานใหญ่
 • หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจาน
 • หมู่ที่ 3 บ้านตาลอย
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองคัน
 • หมู่ที่ 5 บ้านชำโพธิ์
 • หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ
 • หมู่ที่ 7 บ้านตาเกษ
 • หมู่ที่ 8 บ้านศรีอุดม
 • หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยก
 • หมู่ที่ 10 บ้านมหาราช
 • หมู่ที่ 11 บ้านเหรียญทอง
 • หมู่ที่ 12 บ้านโนนขาม
 • หมู่ที่ 13 บ้านโพนทอง
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองตาสา
 • หมู่ที่ 15 บ้านเศรษฐกิจ
 • หมู่ที่ 16 บ้านจานใต

รายละเอียดเพิ่มเติม…