สำนักงานปลัด

นางจุฑารัตน์ บังศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายพีรศักดิ์  คำชัย
นิติกร

นางนุกุล  ทามะณี
นักทรัพยากรบุคคล

นางพิจิตรตา  แซ่ตั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเอกชัย ภิรมย์พันธ์
นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ เจริญลักษณกุล
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวชิรศักดิ์ ทองกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุธิโย แก้วสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายอมรศักดิ์ ฟังไกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสายฝน ดำรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญธรรม จิบจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสุพี ใจมั่น
คนงานทั่วไป