ผู้บริหาร

นายมงคล สิงห์คำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่