เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ (Vision)

ไฟสว่าง หนทางดี รายได้ดี มีงานทำ ยุติธรรมนำ สามัคคี

พันธกิจ (Mission)

  1. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
  2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก
  3. ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยการประสานงานกับชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  5. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหาร และจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
  6. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
  7. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน